USDZAR­/15.33­+USDCNY­/6.8­+USDIDR­/15000­+USDINR­/71­+USDARS­/37­+USDRUB­/68­+USDTRY­/6.5
FX:USDZAR­/15.33­+FX_IDC:USDCNY­/6.8­+FX_IDC:USDIDR­/15000­+OANDA:USDINR­/71­+FX_IDC:USDARS­/37­+FOREXCOM:USDRUB­/68­+FX:USDTRY­/6.5 FXCM

FX:USDZAR­/15.33­+FX_IDC:USDCNY­/6.8­+FX_IDC:USDIDR­/15000­+OANDA:USDINR­/71­+FX_IDC:USDARS­/37­+FOREXCOM:USDRUB­/68­+FX:USDTRY­/6.5
USDZAR­/15.33­+USDCNY­/6.8­+USDIDR­/15000­+USDINR­/71­+USDARS­/37­+USDRUB­/68­+USDTRY­/6.5 FXCM
 
Prev
Open
Volumen
 — 
Tagesbereich
Prev
Open
Volumen
 — 
Tagesbereich
Übersicht
Ideen

USDZAR/15.33+USDCNY/6.8+USDIDR/15000+USDINR/71+USDARS/37+USDRUB/68+USDTRY/6.5