BYBIT:BTCUSD.P   BTCUSD Perpetual Contract
hab recht schluuss wnen du galubst der steigt haste pech vor nem krassen pummp kommt nen kranken dump